انتخاب هیئت امناء تکیه – مسجد آغازی فصل نو در سنه کوه(۲۰)

  پایان سه ساله هیئت امنای دور اول و مسائل پیرامون آن (۳)  سرقت دفاتر مالی مسجد !  بدین ترتیب یک دوره سه ساله که اولین دوره هیئت امنای منتخب اهالی بود به پایان رسید  و کارکرد  و موارد آن به تاریخ و حافظه اهالی سپرده شد . اما جالب توجه آنکه در آن شب […]

برگه ها
ads ads ads