انتخاب هیئت امناء تکیه -مسجد آغازی فصل نو در سنه کوه(۸)

  مکان ساخت بخش زنانه مسجد   وقتی روی مسجد  برگردانده شد سکوی قدیمی عملا آزاد و بلا استفاده شد در نتیجه باید دیوار مسجد را به جلو آورده و سطح داخلی مسجد را افزایش می دادیم که برخی دوستان چنین پیشنهاد داشتند اما این کار درعمل بسیار مشکل و غیر ممکن بود چرا که […]

برگه ها
ads ads ads