انتخاب هیئت امناء تکیه – مسجد آغازی فصل نو در سنه کوه(۹)

عکس تریینی است وضعیت و بررسی آمار ظرف و ظروف مسجد    یکی دیگر از مواردی که بسیار با اهمیت بود و ما هم در ابتدای کار با جدیت پیگیر آن شدیم، آمار برداری از ظرف و ظروف قابل استفاده ، ضایعاتی و معیوب مسجد بود. از همان شب انتخابمان به هیئت امنایی فراخوان دادیم […]

برگه ها
ads ads ads