یاد آنان که در لیست طوایف سنه کوه هستند اما در شجره نیستند

افراد زیادی در این پست می توان از آنها یاد کرد که به دلایلی به سنه کوه آمده و اینجا ماندگار شدند و از دار دنیا رفتند و یا مجددا به جای دیگری جهت ادامه زندگی در اطراف و اکناف مهاجرت کردندویا در خدمت هم هستند فلذا جهت تکمیل اطلاعات، اینجا باز خواهد بود تا […]

برگه ها
ads ads ads