انتخاب هیئت امناء تکیه -مسجد آغازی فصل نو در سنه کوه(۴)

برگزاری مراسم معارفه اولین گروه هیئت امنامسجد    برای اینکه احکام  اعضای اولین گروه هیئت امناء مسجد امام حسین(ع) روستای سنه کوه به نظر اهالی برسد و مراحل اولیه کار استارت بخورد طی جلسات اعضا مقرر گردید در ۲۸ صفر (چهل و هشتم) مطابق با ۲۱اردیبهشت سال ۱۳۸۱ مراسم رسمی گرفته و دعوتنامه برای تمامی […]

برگه ها
ads ads ads