انتخاب هیئت امناء تکیه – مسجد آغازی فصل نو در سنه کوه(۱۹)

پایان سه ساله هیئت امنای دور اول و مسائل پیرامون آن (۲)  در  پست قبلی عرض کردیم که به مرحله حاد و حساسی رسیدم ، سخنان بنده نا تمام مانده بود و دیگر  ادامه سخن ممکن نبود و خوف آن می رفت که شاید مسا ئل دیگری بوجود  بیاید به هر نحوی بود دایره سخنم […]

برگه ها
ads ads ads