فرهنگ واژه ها و اصطلاحات

در سنه کوه برخی واژه ها از گروه واژه های بکر اَمّا فراموش شده مازندرانی شامل کلمات قدیمی واحدهای شمارش واصطلاحات اصیل وجود دارد برخی مختص سنه کوه و برخی با جاهای دیگر تشابه ظاهری و معنایی دارد .

اینها هنوز هم در محاوره و گفتگوی اهالی بکار  می رود که خود بسیار جالب و شنیدنی است ازین به بعد برخی را بیان کوتاه و برخی را شرح خواهیم داد. باشد تا همولایتی های با ذوق و دانا کمک کار ما باشند .

فرهنگ واژه ها و اصطلاحات در سنه کوه (۱)  کلمات قدیمی واحدهای شمارش واصطلاحات اصیل

فرهنگ … (۲) کد خدا منزل و شورا خل

فرهنگ … (۳) تکه کلام های مازندرانی در سنه کوه (۱)

فرهنگ … (۴) گوز خور چی

فرهنگ … (۵) بی دله bi deleh

فرهنگ …(۶)  چه دومبه! ندومبه!

فرهنگ … (۷) پشت وری لاقمه

فرهنگ …(۸) خاسه khaseh و  رشrosh

فرهنگ …(۹) گاو حاج سیدممد =سیاهی لشکر، بی خاصیت

فرهنگ …(۱۰) قرضی و  ته سر مه سر

فرهنگ …(۱۱) پس pes و ترکیبات آن

برگه ها
ads ads ads