مثلهای عامیانه و مرسوم در سنه کوه

در این سری مطلب تحت عنوان “مثلهای عامیانه و مرسوم در سنه کوه “قصد بررسی و معرفی برخی مثلها و تکه کلامهای مرسوم در قدیم و جدید را داریم در جای خود بسیار جالب و قابل اعتنا می باشند و نیز نوعی آموزش و یادآوری هم خواهد بود و دنیایی از خاطرات گذشته را در ذهنمان مرور می کند و …

اینها فقط اختصاص به سنه کوه ندارد شاید در جاهای دیگری هم کاربرد داشته باشند اما ما اینگونه می فهمیم

پس با ما همراه باشید

مثلهای عامیانه و مرسوم در سنه کوه (۱)صبر خدا هم حدی دارد !ما که سهله

مثلهای …(۲)خون را با خون نمی شویند !کینه را عمر کرد و جایش جهنم است !

مثلهای … (۳)از اون نترس که “هر و هور “دارنه از اون بترس که “سر به تو” دارنه

مثلهای …(۴)دومبه ندومبه

مثلهای …(۵)با ما باش هر جور باش با ما نی هر کی باش

مثلهای …(۶) فحش وا ورنه! چو ره خر خارنه! عفت کلام دار ! همه پلها ره خراب نکن!

مثلهای …(۷) شال ره گون نه، ته شاهد کیه؟ گونه:مه دم

مثلهای …(۸) «بز که کلاک bez keklak» آدم کاشنه

مثلهای …(۹)بز مرگ برسیه چپون چاشت ره خارنه

مثلهای …(۱۰)من عقل دارمه! ته بی عقلی!

مثلهای …(۱۱) روزی ره صبح زود تقسیم کان نه

مثلهای …(۱۲)جو پدپد واری هی حرف زنده =جیکا کله بخارده

مثلهای …(۱۳) خانه آقا گردو بسیاره!

مثلهای …(۱۴) په ره ورینده دله ره نمک کانده =جیگر ره تو یارنه

مثلهای …(۱۵) ونه قاضی دره انجیر دار =ون رو حساب نکنین

مثلهای …(۱۶) گت کال آغوز بی دله=پسته بی مغز اگر لب وا کند رسوا شود

مثلهای … (۱۷) پی یر کله بن ننیشته = پی یر سفره سر ننیشته

مثلهای… (۱۸) گدا معتبر شد از خدا بی خبر شد

مثلهای …(۱۹)گرگ اگر شیرم دهد میش من است بیگانه اگر دفاع کند خویش من است

مثلهای …(۲۰) حرف دل خوش دارنه و خانه رو خراب

برگه ها
ads ads ads