معرفی چهره های موفق

در سلسله پست مطالبی چهره های موفق روستای سنه کوه را که اصل و نسب سنه کوهی هستند و دل در گرو آبادانی و عمران محل دارند را به مرور به شما مختصری معرفی می کنیم باشد تا گوشه ای از وظیفه و دین خود را ادا کنیم

پس توجه فرمایید این سری ادامه خواهد داشت …

معرفی چهره های موفق سنه کوه(۱)(استادمحمد  )

معرفی چهره های موفق سنه کوه(۲)(حاج ارسلان عبدی )

معرفی چهره های موفق سنه کوه(۳)(آقا دبیر جعفر حسینی)

معرفی چهره های موفق سنه کوه(۴)(آقا دبیر  علی علیجانی)

معرفی چهره های موفق سنه کوه(۵)(مهندس ایرج مومنی فر)

برگه ها
ads ads ads