عکس و خاطرات عباس مدیر

عباس مدیر که همان جناب آقای حاج عباس خدابخش زاده از مردان نیک روزگار واهل شهرستان تربیت حیدریه استان خراسان رضوی و  سپاه دانش دهه پنجاه در سنه کوه و از معدود افراد بسیار تاثیر گذار و رفرمیسم  با دانشی بود که در احیای سنه کوه نوین نقش بسیار برجسته ای داشت و با نوشتن نامش در جستجو در جای جای وب سایت می توانید حضور و نظر او را ببینید اما دریافت عکس های آن سالهای دور از او که فیلمش امانت نزد دکتر حسن غلامی عزیز بود و ایشان محبت فرمودند توانستیم در چند پست به معرض دید و نظر بگذاریم که توجه فرمایید :

زنده شدن خاطرات گذشته با دیدن عکسهای قدیمی از سنه کوه (1)

زنده شدن خاطرات گذشته با دیدن عکسهای قدیمی از سنه کوه (2)

زنده شدن خاطرات گذشته با دیدن عکسهای قدیمی از سنه کوه (3)

زنده شدن خاطرات گذشته با دیدن عکسهای قدیمی از سنه کوه (4)

 – رفتار و کارهای یک سپاه د انش الگوی قدیم در سنه کوه +عکس

برگه ها
ads ads ads